‘voor een fijne schooltijd’

SMW in de praktijk

Nancy Achterhof
schoolmaatschappelijk werker
"Naast het werken als SMW'er op de basisschool, ben ik gekoppeld aan meerdere VVE peutergroepen. Dit (voor) schoolmaatschappelijk werk is een waardevolle toevoeging aan de bestaande zorgstructuur rondom de peuter. Ik help en ondersteun ouders bij vragen en zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun peuter, de opvoeding en de thuissituatie. Samen met de ouder zet ik zaken op een rijtje door te kijken naar wat goed gaat en wat u als ouder al heeft geprobeerd. Vervolgens kijken we samen wat nodig is om de situatie te verbeteren en bespreken nieuwe mogelijkheden. Soms is één gesprek voldoende, soms meerdere en soms blijkt dat andere hulp of ondersteuning nodig is. Ik kan u dan doorverwijzen naar de juiste instantie."

SMW op school

Wilt u praten over uw kind met een schoolmaatschappelijk werker? Maakt u dan gerust een afspraak. Kijk hier voor de contactpersoon op de school van uw kind.

Over ons

School is één van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomst van elk kind. Soms zijn er problemen in de thuissituatie van een kind of op school waar een professional, zoals de schoolmaatschappelijk werker goed bij kan helpen.
Gemeente Den Haag heeft daarom besloten het schoolmaatschappelijk werk (SMW) op de 166 Haagse basisscholen in Den Haag te organiseren, dichtbij het kind en de ouders.

Sinds 1 augustus 2015 wordt de invulling daarvan verzorgd door School Maatschappelijk Werk +(SMW+) van Xtra. SMW+ heeft sinds die tijd geïnvesteerd in de deskundigheid van haar medewerkers en het versterken van de verbinding met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). Vaste gezinscoaches van het CJG zijn gekoppeld aan de basisscholen waar ook de schoolmaatschappelijk werkers werkzaam zijn, waarbij zij nauw met elkaar samenwerken ten gunste van het kind. Ouders kunnen worden doorverwezen, kinderen ook wanneer dat nodig is en binnen de veilige setting van de school kan vaak al met de intern begeleider een passende oplossing worden gevonden.

Het is belangrijk dat opgroei- en opvoedproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en worden aangepakt. Uitbreiding van het SMW+ naar de peuteropvang was hierin een logische stap. Sinds augustus 2016 is de dienstverlening van SMW+ in de stadsdelen Centrum, Laak en Ypenburg uitgebreid naar de peuteropvang met VVE. Medio 2017 is hier stadsdeel Escamp aan toegevoegd.

Ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker kan bestaan uit kindgesprekken, individueel of in groepsverband, waarin spelenderwijs, met materialen en passende thema's, het probleem wordt behandeld. Ook is ouderondersteuning een mogelijkheid, waarbij u als ouder handvatten aangereikt krijgt om met het probleem om te gaan en uw kind te begeleiden. Uiteraard is een combinatie van beide mogelijk.

De schoolmaatschappelijk werker heeft nauw contact met de intern begeleider en de leerkracht of pedagogisch medewerker, zodat de vorderingen bij uw kind goed gevolgd worden. Wanneer het resultaat van de inzet echter ontoereikend is, kan worden opgeschaald naar zwaardere, meer specialistische hulp en ondersteuning buiten school. Omdat schoolmaatschappelijk werk nauw verbonden is met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), is een goede en snelle overdracht van uw kind gewaarborgd. Desgewenst kan u ondersteund worden door een maatje om voor u de overstap naar het CJG te vergemakkelijken.
Als al in het beginstadium blijkt dat de problematiek van uw kind te zwaar is, wordt direct doorverwezen naar specialistische hulpverlening.